Gần nhà mà xa cửa ngõ,
Trục trặc nên phải đi quanh.
Một trái đào chín, năm bảy trái lựu xanh,
Nghĩa nhơn chi mình xa xuôi ngàn dặm, biết có thành hay không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001