Gần nhà giàu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)