Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.


Khảo dị:
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)