Gần gương, gần lược, năng soi,
Ở gần ông lớn, năng coi thuyền rồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001