Gần chùa chẳng được ăn xôi,
Gần nàng chẳng được sánh đôi cùng nàng.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006