Gạo chợ Nguyễn ai đong cho xiết,
Gái làng Đoài ai biết cho thông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001