Gương vỡ gương lại lành,
Nói ra mang tiếng dỗ dành quan họ đi.
Trót yêu nhau chữ vị là vì,
Chữ dục là muốn, chữ tuỳ là theo.
Trót yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát sông cũng lội, tam thập lục đèo cũng qua.


Khảo dị:
Gương vỡ gương lại lành,
Nói ra mang tiếng dỗ dành quan họ đi.
Trót yêu nhau chữ vị là vì,
Chữ dục là muốn, chữ tình là theo.
Trót yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát sông cũng lội, tam thập lục đèo cũng qua.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001