Gương thề nỡ để bụi nhoà,
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên.
Thề kia nỡ để lỡ duyên,
Trăng còn soi mãi vũng sen Tây Hồ.


Khảo dị:
Gương kia nỡ để bụi nhoà,
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên.
Thề kia sao để lỡ duyên,
Trăng còn soi mãi vùng sen Tây Hồ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001