Gương Tư Mã trăm năm treo từ đó,
Nghĩa đá vàng quyết hẹn từ đây.
Đôi ta nỏ kíp thì chầy,
Nhân duyên trời định đó đây kết nguyền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001