Gươm linh treo trước bàn ông,
Dầu ai ở bạc máu hồng tuôn rơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001