Gươm linh sút cán còn trành,
Bình hương dẫu bể, miểng sành còn thơm.


Khảo dị:
Gươm linh sút cán còn trành,
Bình hương dẫu bể, miếng sành còn thơm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001