Gáo vàng đem múc giếng Tây,
Khôn ngoan cho lắm, tớ thầy người ta.


Khảo dị:
Gáo đồng múc nước giếng tây,
Khôn ngoan cho lắm, tớ thầy người ta.
Gáo vàng múc nước giếng tây,
Khôn ngoan chẳng kẻo cơm thầy cơm cô.
Gáo vàng múc giếng tây,
Khôn ngoan cho lắm tớ đầy người ta.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001