Gái tơ mà lấy chồng già,
Ra đường người ngỡ rằng cha hay chồng.


Khảo dị:
Vô phúc lấy phải chồng già,
Ra đường người hỏi rằng cha hay chồng?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001