Gái sao chồng đánh chẳng chừa,
Đi chợ vẫn giữ cùi dừa, bánh đa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001