Gái quốc sắc, trai anh hùng hào kiệt,
Lâm trận đồ hà uý tử sanh.
Gái như nàng thiệt đáng gái lành,
Trai như Kim Trọng xứng danh sĩ hiền.
Dẫu mà anh có xiêu bạt mấy niên,
Anh cũng tìm về chốn cũ kết nguyền phu thê.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001