Gái phải lòng trai đem của về nhà,
Trai phải lòng gái lăn cả cột nhà đem đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001