Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó,
Trai phải hơi gái như cò bợ gặp trời mưa.


Khảo dị:
Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó,
Trai phải hơi vợ như cỏ bọ phải trời mưa.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969