Gái ngoan ơi hỡi gái ngoan,
Lại đây ta đóng song loan ta ngồi.
Song loan ta đã đóng rồi,
Gái ngoan trở lại mà ngồi song loan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001