Gái này là gái chả vừa,
Gái bán vải tấm, gái lừa vải con.
Gái này là gái chả non,
Gái lường chợ Quán, gái buôn chợ Cầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001