Gái mà chi, trai mà chi,
Sinh ra có nghĩa có nghì là hơn.


Khảo dị:
Gái làm chi, trai làm chi,
Sinh ra có ngãi có nghì thì hơn.
Trai mà chi, gái mà chi,
Sinh ra có nghĩa có nghì thì hơn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001