Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
Đấng thuyền quyên đâu dám hai lòng
Nợ duyên em giữ vẹn, khỏi vòng cười chê


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001