Gái chưa chồng trông mong đi chợ,
Trai chưa vợ lơ lửng đứng đàng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975