Gái Dự Quần đẹp như hoa lý,
Trai thanh tân có ý mà theo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001