Gái đừng hay đến nhà trai,
Mai sau hai vú bằng hai sọ dừa.


Khảo dị:
Con gái chơi với con trai,
Rồi sau cái vú bằng hai sọ dừa.
Con gái chơi với con trai,
Về sau hai vú bằng hai sọ dừa.
Gái đừng hay tới nhà trai,
Về sau hai vú bằng hai sọ dừa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001