Gái đương xuân đi chợ hạ
Mua con cá thu về chợ hãy còn đông
Ai nói với anh rằng em đã có chồng
Mà tức mình đổ cá xuống sông anh về?
- Gái nước Nam buôn hàng thuốc bắc
Trai Đông sàng cảm động niềm tây
Tai anh nghe có đôi ba chốn xe dây
Anh tức mình đổ cá thử mẹ thầy ăn chi?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004