Gái đâu có gái lạ lùng,
Con vua mà lấy hai chồng làm vua.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001