Gái đâu có gái lạ lùng,
Chồng chẳng nằm cùng, nổi giận đùng đùng ném chó xuống ao.
Đến đêm chồng lại lần vào,
Vội vàng vác sọt đi chao chó về.


Khảo dị:
Gái đâu có gái lạ lùng,
Chồng chẳng nằm cùng vất chó xuống ao.
Nửa đêm chồng mới lần vào,
Vội vàng lấy rổ đi chao chó về.
Gái sao chồng chẳng nằm cùng,
Mặt
giận lùng vùng ném chó xuống ao.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006