Gái đâu có gái lạ đời,
Chỉ trừ có mỗi ông Trời không chim.
Long Thần, Thổ Địa cũng tìm,
Thổ Công, vua bếp cũng chim cả rồi.


Khảo dị:
Gái đâu có gái lạ đời,
Chỉ thiếu ông Trời là gái không chim.
Gái đâu có gái lạ đời,
Chỉ trừ có một ông Trời không chim.
Gái đâu có gái lạ đời,
Chỉ còn một ông Trời không chim.
Gái đâu có gái lạ đời,
Chỉ còn thiếu một ông Trời không chim.
[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]