Gái đâu có gái lạ đời,
Chỉ trừ có mỗi ông Trời không chim.
Long Thần, Thổ Địa cũng tìm,
Thổ Công, vua bếp cũng chim cả rồi.


Khảo dị:
Gái đâu có gái lạ đời,
Chỉ thiếu ông Trời là gái không chim.
Gái đâu có gái lạ đời,
Chỉ trừ có một ông Trời không chim.
Gái đâu có gái lạ đời,
Chỉ còn một ông Trời không chim.
Gái đâu có gái lạ đời,
Chỉ còn thiếu một ông Trời không chim.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969