Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền,
Trăng in mặt nước, càng nhìn càng say.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001