Gàu vàng mà múc giếng tiên,
Chế vô bình ngọc, kết duyên tam tùng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001