Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu.
Anh thương em chẳng ngại sang giầu,
Mứt hồng đôi lượng (lạng), trà Tầu đôi cân.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)