Gà hồ nấu với măng mai,
Chơi nhau một chuyến xem ai được chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001