Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút,
Gà mẹ lạc con, miệng tục chân bươi.
Anh gặp em đây, chúm chím miệng cười,
Năm ba phần thảm, chín mười phần thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001