Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá
Có chị Hằng soi tỏ dạ sắc son
Nguyện có quỉ thần, khi mô anh buồn thì cầm, kỳ, thi, vịnh giải chữ ái ân
Chữ trinh em nguyện giữ trọn chín mười phần với anh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001