Em về tu bổ chùa chiền,
Em tô tượng lại, bạn hiền đến thăm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001