Em về thưa với thung huyên,
Chốn này ta đã thành duyên nhau rồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001