Em về thưa với mẹ, với cha,
Có thương anh nữa, bổ đôi ba miếng trầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001