Em về thưa với mẹ thầy,
Đến mai có quả bánh gây (gai) đến nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001