Em về thưa với mẹ cha,
Mua trầu chợ Tứ, mua cau Lam Điền.
Cau Lam Điền mỗi tiền mỗi quả,
Trầu chợ Tứ mỗi lá một quan,
Em hiền lấy được chị ngoan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001