Em về thưa với mẹ cha,
Cho anh bán tử một nhà cho vui.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001