- Em về thưa mẹ cùng thầy,
Có cho anh cưới tháng này anh ra.
- Anh về thưa mẹ cùng cha,
Bắt lợn sang cưới bắt gà sang sêu.
- Chắc như lời ấy không sai,
Tháng giêng đẵn gỗ, tháng hai làm nhà,
Tháng ba ăn cưới đôi ta.


Khảo dị:
- Em về thưa mẹ cùng thầy,
Có cho anh cưới tháng này anh ra.
- Anh về thưa mẹ cùng cha,
Bắt lợn sang cưới, bắt gà sang cheo.
Em về hỏi mẹ cùng thầy,
Có cho anh cưới tháng này thì cho.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)