Em về thưa lại mẹ hay,
Cho đành rồi sẽ sinh bày lễ nghi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001