Em về tát bể trồng hoa,
Tát sông Nhị Hà, nhổ mạ cấy chiêm.
Em về tát bể trồng tre,
Tát sông Bồ Đề, nhổ mạ cấy chiêm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001