Em về sao được mà về,
Mái chèo chưa ráo, trăng thề chưa soi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001