Em về sắm sọt buôn chè,
Để anh mua ấm ngồi kề một bên.
Chè ngon sánh với ấm bền,
Chè thì một tiền, ấm lại sáu mươi.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006