Em về nhớ phố, nhớ phường,
Nhớ nơi trò chuyện, nhớ đường em đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001