Em về mua thuốc nhuộm răng,
Mua khăn chít lại cho bằng duyên anh.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006