Em về mua tờ giấy thanh thiên,
Lấy da trời bọc lại, để ta kết nguyền với nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001