Em về không lẽ anh đưa,
Vái trời đừng nắng đừng mưa em về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001