Em về giục mẹ cùng thầy,
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001